Polityka prywatności

1. Wala House oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych właścicieli nieruchomości, swoich klientów i kontrahentów (dalej: „Dane Osobowe”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).


2. W przypadku gdyby w ramach Współpracy Wala House powierzyła Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych Wykonawca będzie przetwarzał te Dane Osobowe z poszanowaniem przepisów RODO.


3. Wykonawca nie może udostępniać ani przekazywać w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu Danych Osobowych. W przypadku gdyby w trakcie Współpracy pojawiła się konieczność udostępnienia lub przekazania przez Wykonawcę Danych Osobowych osobie trzeciej lub podmiotowi trzeciemu, Wykonawca obowiązany jest uzyskać do tego pisemną zgodę Wala House. W przypadku udostępnienia lub przekazania przez Wykonawcę Danych Osobowych osobie lub podmiotowi trzeciemu, Wykonawca będzie obowiązany zapewnić, aby ta osoba lub podmiot przestrzegała obowiązków wynikających z RODO. Wykonawca będzie ponosił wobec Wala House odpowiedzialność  za działania i zaniechania takich osób lub podmiotów, jak za działania i zaniechania własne.


4. Wykonawca będzie przechowywać Dane Osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane Osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż wymagane to będzie dla realizacji Współpracy, a po jej zakończeniu zostaną natychmiast usunięte.